Kiến trúc dân gian Lào

theo các rãnh ở trần hay ở nền nhà, khi không cần người ta cổ thề lấy những xốtgi ra một cách nhẹ nhàng. Vào mùa đông tường ngoài ngôi nhà được bổ xung thêm những tấm “amađô” bằng... Read More