Phân loại nhà ở

Chương 2 PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU ĐỐl VỚI NHÀ Ở 2.1.   PHÂN LOẠI NHÀ Ở Kiến trúc nhà dân dụng gồm 2 loại : nhà ở và nhà công cộng. Trong nhà ở được phân loại thành nhiểu nhóm khác nhau. Phân... Read More

Sự phá triển kiến trúc ở Hà Nội

Những loại nhà này xây dựng theo từng phường, mỗi phường thường mang tính chất nghề nghiệp rõ rệt vừa mang tính chất truyền thống, vừa mang những hạn chế của lịch sử. Nhà có bề ngang 2-3-4... Read More

Kiến trúc dân gian Lào

theo các rãnh ở trần hay ở nền nhà, khi không cần người ta cổ thề lấy những xốtgi ra một cách nhẹ nhàng. Vào mùa đông tường ngoài ngôi nhà được bổ xung thêm những tấm “amađô” bằng... Read More