Tbao visa Nhật Hoàn thiện hồ sơ vào Thứ 2 11 2 Gửi lại giấy tờ cho mình ngày 12 2

Tbao visa Nhật:
Hoàn thiện hồ sơ vào Thứ 2 11/2
Gửi lại giấy tờ cho mình ngày 12/2
Sau đó mình không ở vn nên sẽ không nhận hồ sơ của mng nữa. Mng lưu ý Tháng 3 rất đông nên sẽ các hồ sơ cần đi gấp phải nộp sớm mới kịp thời gian bay nhé !Tbao visa Nhật:
Hoàn thiện hồ sơ vào Thứ 2 11/2
Gửi lại giấy tờ cho mình ngày 12/2
Sau đó mình không ở vn nên sẽ không nhận hồ sơ của mng nữa. Mng lưu ý Tháng 3 rất đông nên sẽ các hồ sơ cần đi gấp phải nộp sớm mới kịp thời gian bay nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *