PHÂ T MÂ U CHUÂ N ĐÊ THÂ N CHU Khuê thu quy y Tô tâ t đê Đâ u diê n đa nh lê thâ t cu chi Nga kim xưng ta n Đa i chuâ n Đê Duy nguyê n tư bi thu y gia hô Nam mô ta t đa nâ m tam miê u tam bô đê cu chi nâ m đa t điê t tha

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ.
Khuể thủ quy y Tô tất đế,
Đầu diện đảnh lễ thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Đại chuẩn Đề,
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề ,cu chi nẫm, đát điệt tha.
Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha .
( Đây là bài chú thứ tư trong phần Thập Chú )
Các bạn muốn biết công năng của baì chú xin mời xem bài giảng của Thầy Thích Trí Huệ với đề tài “Công năng của Thập Chú”

2 Replies to “PHÂ T MÂ U CHUÂ N ĐÊ THÂ N CHU Khuê thu quy y Tô tâ t đê Đâ u diê n đa nh lê thâ t cu chi Nga kim xưng ta n Đa i chuâ n Đê Duy nguyê n tư bi thu y gia hô Nam mô ta t đa nâ m tam miê u tam bô đê cu chi nâ m đa t điê t tha”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *