TRÁNH NẠN HỎA TRONG NHÀ BẰNG VIỆC THỜ TÔN TƯỢNG NGÀI ĐỊA TẠNG

TRÁNH NẠN HỎA TRONG NHÀ BẰNG VIỆC THỜ TÔN TƯỢNG NGÀI ĐỊA TẠNG
Phật bảo Hư Không Tạng Bồ-tát:
“Lắng nghe, lắng nghe! Ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thấy hình tượng của Địa Tạng, cùng nghe Kinh này và cho đến đọc tụng, rồi dùng hương hoa, ẩm thực, y phục và châu báu để cúng dường, bố thí, tán thán, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ ngài, họ sẽ được 28 điều lợi ích :
1. Trời rồng hộ niệm
2. Thiện quả ngày tăng
3. Tích nhân thánh thượng
4. Đạo tâm kiên cố
5. Ăn mặc dư giả
6. Bệnh dịch bất xâm
7. Thoát nạn nước lửa
8. Chẳng gặp trộm cướp
9. Người thấy kính mến
10. quỷ thần hộ giúp
11. thân nữ chuyển nam
12. làm con vua chúa
13. tướng đẹp đoan chánh
14. thường sanh lên trời
15. hoặc làm đế vương
16. đắc Túc Mạng Thông
17. cầu mong như ý
18. quyến thuộc hòa vui
19. tai họa tiêu diệt
20. nghiệp đạo vĩnh trừ
21. đi đến nơi chốn
22. đêm mộng an vui
23. người mất lìa khổ
24. túc phước thọ sanh
25. chư thánh ngợi khen
26. thông minh lanh lợi
27. giàu lòng từ mẫn
28. cứu cánh thành Phật
Lúc bấy giờ, bất khả thuyết bất khả thuyết, tất cả chư Phật Như Lai đã đến từ mười phương, cùng chư đại Bồ-tát và thiên long bát bộ, khi nghe Đức Phật Năng Nhân Tịch Tĩnh tuyên dương và tán thán sức đại uy thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ-tát, họ đều tán thán là việc chưa từng có. Khi ấy ở trời Tam Thập Tam mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y, và xâu chuỗi anh lạc để cúng dường Đức Phật Năng Nhân Tịch Tĩnh cùng Địa Tạng Bồ-tát. Sau đó, hết thảy chúng hội đều chiêm ngưỡng, đảnh lễ, chắp tay rồi cáo lui.
Trích Kinh Địa tạng vương bồ tát.
Nam mô a di đà phật !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *