ĐĂNG TUYỂN GIÁM ĐỐC KHU VỰC SON LÀM CHI ĐỂ GIỜ BỊ KHỦNG HOẢNG INB CÁC CHỊ EM Ạ

???ĐĂNG TUYỂN GIÁM ĐỐC KHU VỰC SON LÀM CHI ĐỂ GIỜ BỊ KHỦNG HOẢNG INB CÁC CHỊ EM Ạ???
Quy luật thành công kinh doanh online:
– Người không bán : tỉ lệ thành công = 0%
– Người bán thử : tỉ lệ thành công = 10%
– Người nhập hàng về bán : tỉ lệ thành công = 60%
– Người nỗ lực bán : tỉ lệ thành công = 80%
– Người dốc hết sinh mệnh để bán, không ngừng học hỏi và sáng tạo : tỉ lệ thành công = 100%
? Ghi nhớ: càng nỗ lực, càng may mắn! Không ai có duyên bán hàng cả, tất cả do bản thân chúng ta đem lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *