Đặt thêm cốt thép chủ

4.1.    CÁC GIẢI PHÁP TẢNG CƯỜNG KẾT CẤU NHỊP BÊTÔNG CỐT THÉP THƯỜNG VÀ BÊTÔNG CỐT THÉP Dự ÚNG Lực 4.2.1.    Tăng cường kết cấu nhịp bêỉông cốt thép thường bằng cách thêm cốt thép chủ... Read More

Khả năng chịu tải

độ tính toán, môđun đàn hồi v.v… Khi cầu không có hồ sơ thì tốt nhất là tiến hành kiêm định đế xác định được khả năng chịu tải của cầu, muốn vậy cần phải tiến hành các công việc... Read More